KKDİK Nedir ?

23 Haziran 2017 tarihinde, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik) adlı bir yönetmeliği 30105 Sayılı Resmi Gazete'de yayımladı. AB REACH'e çok benzerdir.

Yönetmelik, (EC) No 1907/2006

KKDİK yönetmeliği 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KKDİK Kapsamı Nedir ?

KKDİK, aşağıdaki durumlar dışında, maddelerin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde üretilmesini, piyasaya arz edilmesini veya kullanılmasını ve karışımların piyasaya arz edilmesini kapsar:

  • Atıklar
  • Radyoaktif maddeler ve atıklar
  • Savunma sanayinde kullanılan maddeler
  • İzole olmayan ara ürünler
  • Serbest bölgelerde veya geçici depolarda yeniden ihraç edilmeyi bekleyen maddeler
KKDİK Amacı Nedir ?

Kimyasalların Kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve sınırlandırılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasların düzenlemesidir. İnsan sağlığının üst düzeyde korunmasını sağlamak ve rekabet gücünü artırırken, maddelerin tehlikelerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik etme amacıyla uygulanmaktadır.

Bu Neden Bu Kadar Önemli ?

KKDİK kapsamına giren tüm maddeler, muaf tutulmadıkça yılda 1 tondan fazla üretiliyor veya ithal ediliyorsa kayıt ve ön kayıt yaptırmak zorunludur. Son tarihe kadar ön kaydı yapılmayan maddelerin, kaydı tamamlanıncaya kadar Türkiye pazarına arzına izin verilmeyecektir. Süresi geçtikten sonra yapılacak kayıplarda tek başına ithalat ya da üretime onay verilmeyeceğinden zamanında işlemleri yaptırmak çok önemlidir.

Kimler Kayıt Olabilir?
  • Üreticiler
  • ithalatçılar
  • Türkiye dışı üreticiler, ön kayıt ve tescil için EU REACH'e benzer bir “Tek Temsilci (VEYA)” atayabilir.
Geçerli Son Tarihler Nedir ?

KKDİK kapsamındaki ön kayıtların 31 Aralık 2020 ye kadar yapılması gerekiyordu. Sistem kapatılmadığından ön kayıt ve ana kayıt beraber yapılabiliyor. Bunun için son tarih 31.12.2023 ‘ tür. Kayıt tarihi tonaj bandından etkilenmez.

Yerleşik Tek Temsilci Nasıl Hizmet Verir ?

TÜRKİYE'de fiziki olarak yerleşik gerçek veya tüzel kişi, Maddelerin pratik kullanımı ve bunlara ilişkin bilgiler konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olarak çalışır. (CICR/KEK, CLP/SEA, SDS/GBF, TURKEY-REACH/KKDIK, BPR, PPPR, ilgili TR ) Tercihen bu kişilerin Kimya Mühendisi olması istenir. Türkiye dışında yerleşik bir imalatçı, formülatör veya eşya üreticisi ile karşılıklı anlaşma ile atanır TURKEY-REACH (KKDIK) kapsamında ithalatçılar için yasal gerekliliklere uymaktan sorumludur. Temsilciler birden fazla TC dışı tedarikçiyi temsil edebilir, ancak her birine ilişkin bilgileri saklamak zorundadır ve gizlilik anlaşmaları mevcuttur.

TC dışı şirket, aynı tedarik zincirindeki ithalatçı(lar)a tek temsilci olarak atandığınızı bildirmek zorundadır. Bu ithalatçılar daha sonra TURKEY-REACH için alt kullanıcı olarak işleme alınarak işlemler yürütülür.

YILLIK TEHLİKELİ MADDE FAALİYET RAPORU NEDİR?

Firmaların tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – dolduran – paketleyen – taşıyan) 1 yıllık süreçte (1 Ocak / 31 Aralık) yapmış oldukları faaliyet miktarlarının beyan edildiği bir raporlama sistemidir.

Her yıl mart ayının sonuna kadar geçilen sene özelinde raporlamalar firmaya hizmet veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından hazırlanarak sisteme girişleri yapılmaktadır.

ADR MEVZUATINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET TARAFLARI NELERDİR?

Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi,

Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,

Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahiplerini,
Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri, ifade eder.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA TÜNEL KISITLAMALARINA UYMAM GEREKİR Mİ?

Taşınan tehlikeli maddeye göre ADR mevzuatında her ürünün A / B / C / D / E olmak üzere ya bir tünel kodu vardır ya da tünel kodu sekmesinde – işareti bulunmaktadır. Burada “–“ işareti olması o ürünün tüm tünellerden geçebileceğini gösterir. Örnek olarak tünel kodu sekmesinde C yazıyor ise ürün A ve B tünellerinden geçerken C , D ,ve E tünellerinden geçemez.

Tünel kısıtlamalarında A en iyi tüneli temsil ederken E en düşük kalitede ki tüneli temsil etmektedir. Fakat tünel kısıtlamaları henüz ülkemizde uygulanmamakta olup Tehlikeli maddelerin tünellerden geçişi şu an için tamamen yasak durumdadır.

Not; Yönetmelikte 2019 sonuna kadar tünellerin harflendirileceği belirtilmekle beraber (yönetmelik geçici madde 3) konunun tekrar uzatılmasını beklemekteyiz.